SHELL学习笔记之分割字符串

分割后的item_array是一个数组,数组下表从0开始。

${item_array[1]}           # 获取数组的第1个元素
${item_array[*]}           # 数组的所有元素.
${item_array[@]}         # 同${names[*]}.
${#item_array[1]}         # 获取数字第1个元素的内容的长度.
${#item_array[*]}         # 获取数组中的元素个数.
${#item_array[@]}       # 同${#names[*]}.

分享到:

发表评论